เล่มที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ 
พระไตรปิฏกเล่มที่
พระไตรปิฏก ๔๕เล่ม
     ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล
ถึงมารดาบิดาและอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย
มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.

star009.com/prakruangthai...กรุพระเครื่องไทย
ผู้จัดทำ....... พิสิษฐ์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
ที่มา
....... พระไตรปิฏก ฉบับธรรมทาน